MV5BMWU0MGYwZWQtMzcwYS00NWVhLTlkZTAtYWVj

BAD BOYS R

Friday - 7:30 9:45

Sat - 2:00 4:30 7:30 9:45

Sun - 2:00 4:30 7:30

Monday - 4:30 7:30

Tuesday bargain night @ 7:30

all tickets are $5.00

 Closed On Wednesday 

Thursday @ 7:30

MV5BOTVjMmFiMDUtOWQ4My00YzhmLWE3MzEtODM1

Jumanji - PG-13

Friday - 7:15 9:45

Sat - 2:00 4:30 7:15 9:45

Sun - 2:00 4:30 7:15

Mon - 4:30 7:15

Tuesday bargain night @ 7:15

all tickets are $5.00

Closed on Wednesday 

Thursday @ 7:15

MV5BMDNkODA5ZGQtODczOS00OTQxLThhMTItMjk0

DOLITTLE PG

Friday - 7:00 9:15

Sat - 2:00 4:30 7:00 9:15

Sun - 2:00 4:30 7:00

Monday - 4:30 7:00

Tuesday bargain night @ 7:00

all tickets are $5.00

 Closed on Wednesday 

Thursday @ 7:00

MV5BOTdmNTFjNDEtNzg0My00ZjkxLTg1ZDAtZTdk

1917 - R

Friday - 7:15 9:45

Sat - 2:00 4:30 7:15 9:45

Sun - 2:00 4:30 7:15 

Mon - 4:30 7:15

Tuesday bargain night @ 7:15

all tickets are $5.00

Closed on Wednesday 

Thursday @ 7:15

  • Facebook Social Icon